تعرفه پیامک

ردیفمیـزان شـارژ (ریـال)هر پیـامک فارسی (ریـال)
۱از ۱۲۰,۰۰۰ تا ۵۷۴,۹۹۹۱۲۰
۲از ۵۷۵,۰۰۰ تا ۱,۰۹۹,۹۹۹۱۱۵
۳از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تا ۲,۶۹۹,۹۹۹۱۱۰
۴از ۲,۷۰۰,۰۰۰ تا ۵,۲۴۹,۹۹۹۱۰۸
۵از ۵,۲۵۰,۰۰۰ تا ۷,۷۲۴,۹۹۹۱۰۵
۶از ۷,۷۲۵,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹۱۰۳
۷از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴,۴۹۹,۹۹۹۱۰۰
۸از ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۷,۴۹۹,۹۹۹۹۸
۹از ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۸,۹۹۹,۹۹۹۹۷
۱۰از ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۹,۹۹۹,۹۹۹۹۵
۱۱از ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹۹۲
۱۲از ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹۹۰
۱۳از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا۸۸

– هزینه ارسال و دریافت هر پیامک طبق جدول زیر بر اساس اعتبار تخصیص یافته (به تفکیک فارسی و انگلیسی)محاسبه می گردد.

– هزینه هر پیامک انگلیسی ارسالی ۲٫۴ برابرهر پیام فارسی می باشد.